Spring til indhold

Brand på Svinninge skole 2023

Indsatsplan i tilfælde af brand på Svinninge skole

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved brand

Gældende for Svinninge skole og SFO

 

Situation

 

 

 

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.

 

VIGTIGT: Denne indsatsplan skal tilpasses for hver enkelt enhed i henhold til de lokale forhold på matriklen.

 

 

Alarmering

 

 

Skolen har automatisk brandalarm (ABA) der går direkte til brandvæsnet. Hvis der opstår brand og alarmen ikke automatisk aktiveres skal den person der opdager branden straks ringe 112.

 

Når brandalarmen lyder:

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.
 • Alle bevæger sig mod det udendørs samlingssted, som er aftalt på matriklen (jf lokal indsatsplan).  
 • Husk at medbringe børnelister/computere med overblik over børnene.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Præcis adresse/lokation.
 • Hvor på matriklen det brænder.
 • Hvad der brænder.
 • Om der er tilskadekomne.
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.

Den stedlige leder eller skoleleder:

 • Alarmeres, og sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning.

 

 

Opgaver

 

 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 

Handling

 

 

 

Straks:

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes. Skolen har automatisk brandalarm (ABA) der går direkte til brandvæsnet

 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan).
 • Computere, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.
 • Brandvæsnet orienteres om status på evakueringen.

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Stedlige leder sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12
 • Stedlige leder eller skoleleder vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.).

 

Opfølgning:

Stedlige leder eller skoleleder følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp.

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. (Ledelse og AMR). Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

Bemanding og udstyr

 

 

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter

[jf. lokal indsatsplan for placering af ovenstående].

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 

 

 • Skoleleder eller stedlige leder informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Skoleleder eller stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.
 • Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder: Søren Kæstel Christensen 72 36 22 58, Dorthe Bergman 72 36 83 81 og Sarah Søndergård 72 36 27 95
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang (72 36 63 30), leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

 

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alle-boern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr/

 

 

Oprettelse/revision

 

 

Opdateret af Tina Teglers den 280923

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen